De bijbel De bijbel
 
..........
 
 De tweede brief van Petrus
WB 
  NBV 
 
Hoofdstuk 1
Schrijver, lezers, groet
[1] Simeon * Petrus, knecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de gerechtigheid van onze God en redder* Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij: [2] genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis* van God en van Jezus, onze Heer!

Beantwoorden aan Gods roeping
     [3] Al wat voor een vroom leven nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. [4] Door die heerlijkheid en macht heeft Hij ons kostbare en verheven beloften* gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Gods eigen wezen en zou ontkomen aan het bederf van de zelfzucht, dat de wereld heeft aangetast.
     [5] Doe* daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, [6] de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met vroomheid, [7] de vroomheid met broederliefde, en de broederliefde met liefde voor allen. [8] Als u deze gaven in steeds toenemende mate bezit, zullen zij uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. [9] Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde; hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is.
     [10] Daarom, broeders en zusters, doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als u zo* handelt, zult u nooit ten val komen, [11] en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.

Trouw aan de traditie
     [12] Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon u ze weet en vast staat in de waarheid die u hebt ontvangen. [13] Maar zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. [14] Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald; onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. [15] Maar* ik zal ervoor zorgen, dat u zich dit alles ook na mijn heengaan telkens opnieuw voor de geest kunt halen.
     [16] Toen wij u de macht en de komst* van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen*, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie. [17] Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot Hem gericht werd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ [18] En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem op de heilige berg verbleven. [19] Hierdoor kreeg voor ons het woord* van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik* dat de dag aanbreekt en de morgenster* opgaat in uw hart. [20] Bedenk daarbij wel dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. [21] Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege.
Hoofdstuk 1
[1] Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus* hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. [2] Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.

Maak uw roeping waar
     [3] Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. [4] Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. [5] Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, [6] uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, [7] uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. [8] Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. [9] Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. [10] Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val [11] en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.

Waarschuwing tegen dwaling
     [12] Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. [13] Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf. [14] Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken – dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven –, [15] en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen.
     [16] Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. [17] Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ [18] Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. [19] Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. [20] Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, [21] want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.