De bijbel De bijbel
 
.........
 
 De brief aan de Efeziërs
WB 
 
Hoofdstuk 1
Schrijver, lezers, groet
[1] Van * Paulus, door de wil van God apostel van Christus Jezus, aan de heiligen* en gelovigen in Christus Jezus te Efeze*. [2] Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Loflied
     [3] Gezegend* is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse* regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. [4] Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen*, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. [5] Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen* te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, [6] tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde.
     [7] In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade. [8] Daarmee heeft Hij ons overladen* in al zijn wijsheid en inzicht. [9] Want Hij heeft ons het geheim* van zijn wil* bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, [10] ter verwezenlijking van de volheid* van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem.
     [11] In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit, [12] opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn.
     [13] In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld* met de beloofde heilige Geest, [14] het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk* dat Hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid.

Dankzegging en gebed
     [15] Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle heiligen. [16] Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. [17] Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest* van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. [18] Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen* [19] en* overgroot zijn macht over ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht [20] heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel*, [21] hoog boven alle heerschappijen*, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld. [22] Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd*, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk*, [23] die zijn lichaam* is, de volheid* van Hem die het al in alles vervult.De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2016.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.