De bijbel De bijbel
 
.........
 
 De brief aan de Kolossenzen
WB 
 
Hoofdstuk 3
[1] Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. [2] Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse. [3] U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. [4] Wanneer Christus, die uw leven* is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.

De oude en de nieuwe mens
     [5] Maak* de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
[6] Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen.
[7] Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd.
[8] Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal!
[9] En vertel elkaar geen leugens meer.

     [9] Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, [10] bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. [11] Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus.
     [12] Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. [13] Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. [14] Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. [15] En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. [16] Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. [17] Doe alles wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem.

Huisregels
     [18] Vrouwen,* schik u naar uw man, zoals het christenen betaamt. [19] Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. [20] Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. [21] Vaders, vit niet op uw kinderen; anders worden zij moedeloos.
     [22] Slaven*, wees in alles gehoorzaam aan je aardse heren, niet als ogendienaren om mensen te behagen, maar in eenvoud van hart, met ontzag voor de Heer. [23] Wat jullie ook doen, doe het van harte, alsof het voor de Heer was en niet voor mensen, [24] wetend dat je van de Heer als beloning het erfdeel* zult ontvangen. Jullie dienen de Heer Christus. [25] Wie onrecht doet, krijgt zijn onrecht terug; Hij kent geen aanzien des persoons.De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2016.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.