De bijbel De bijbel
 
..........
 
 De brief aan de Romeinen
WB 
  NBV 
 
Hoofdstuk 12
Toewijding aan God
[1] En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming: Wijd uzelf* aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke* eredienst die u past. [2] Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt.

Eén lichaam met vele ledematen
     [3] Uit* kracht van de genade die God mij gegeven heeft zeg ik tegen ieder van u: Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden, denk over uzelf met bedachtzaamheid, ieder naar de maat van het geloof* dat God aan hem heeft toebedeeld. [4] Want* zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben, [5] zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen.
     [6] De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. [7] Is het de gave van dienstbetoon of van lering, leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. [8] Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver, als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig.

Liefde jegens allen
     [9] Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede. [10] Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen. [11] Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dien de Heer. [12] Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. [13] Draag bij voor de noden van de heiligen, leg u toe op gastvrijheid. [14] Zegen hen die u vervolgen; u moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken. [15] Wees verheugd met hen die zich verheugen, en huil met hen die huilen. [16] Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs. [17] Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. [18] Leef, voorzover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede. [19] Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toorn*; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer. [20] Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. [21] Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Hoofdstuk 12
Leef volgens de wil van God
[1] Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. [2] U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
     [3] Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. [4] Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, [5] zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. [6] We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. [7] Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. [8] Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
     [9] Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. [10] Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. [11] Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. [12] Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. [13] Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. [14] Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. [15] Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. [16] Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. [17] Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. [18] Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. [19] Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ [20] Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. [21] Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.